Wednesday, April 18, 2012

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการปรับเวลา Daylight Saving Time (DST)

ปกติแล้วการเปลี่ยนฤดูนั้นมีผลจากการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ และกระทบต่อระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะในแถบยุโรป และโซนอเมริกาที่มีเวลาต่างจากฝั่งเอเชียบ้านเรา โดยมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นตามเวลา Daylight Saving Time DST (Daylight Saving Time) หรือเรียกว่า Summer Time ส่วนภาษาไทยใช้คำว่า เวลาออมแสง เป็นการปรับเวลาฤดูร้อนของฝั่งยุโรป ที่ได้จากแนวคิดของ William Willett นักสถาปนิกชาวอังกฤษ ด้วยแนวคิดที่ว่า เมื่อเข้าฤดูร้อน ดวงอาทิตย์จะขึ้นก่อนเวลาปกติ ทำให้เราควรจะปรับเวลาให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้น และลดการใช้พลังงานในช่วงกลางคืนเพราะยังมีแสงสว่างให้ใช้จากดวงอาทิตย์อยู่ ทำให้ลดการเปิดไฟส่องสว่างลง และใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้น การปรับเวลาตาม Daylight Saving Time นั้น ปรับในบางประเทศ ที่มีความสั้นยาวของกลางวันและกลางคืนแตกต่างกัน และที่ตั้งใกล้ ไกลเส้นศูนย์สูตร โดยปกติแล้วฤดูร้อน จะมีกลางวันมากกว่ากลางคืน ส่วนฤดูหนาวจะสว่างช้า และมืดเร็ว ทำให้เราใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 เดือนในการปรับเวลา ทำให้ฤดูร้อนที่มีแสงแดดออกเร็วกว่าปกติ การปรับเวลาเร็วขึ้นทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้น และลดการใช้ไฟส่องสว่างลง การปรับเวลา Daylight Saving Time  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม