Friday, March 30, 2012

รายงานสถิติการระบาดของสแปม บนเว็บ Social Network

Symantec บริษัทด้านรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ได้รวบรวมรายงานสถิติเกี่ยวกับภัยคุกคามเรื่องสแปมผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network ) ที่ตอนนี้เริ่มใช้ช่องทางนี้ในการโจมตีมากขึ้น โดยมีสิ่งที่น่าสนใจคือประเทศที่มีการปล่อยสแปมมากที่สุด และการระบาดของสแปมของเว็บไซต์ social network รายไหนที่ผู้ใช้ต้องรับมือ ดูที่กราฟสถิติแนวโน้มการระบาดของสแปม เมื่อ 1 เมษายน 10 มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฎว่ามีการระบาดของสแปมบน Facebook สูงมากๆ (ที่สูงมากขนาดนี้อาจรวมถึงจำนวนผู้ได้รับผลกระทบด้วยเพราะมีผู้ใช้facebookจำนวนมาก)  ในขณะที่เดือน พฤษภาคม มีระบาดเรื่องสแปมผ่านทาง twitter  โดยปลายเดือนเมษามีการระบาดสูง  และในช่วงหลัง 20 พฤษภาเป็นต้นไป เริ่มมีการระบาดของสแปมผ่านทาง youtube สถิติปริมาณการระบาดของสแปมระบาดบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ปรากฎว่าเว็บไซต์ facebook มีการระบาดของสแปมมากถึง 40%  เว็บไซต์ twitter มีปริมาณใกล้เคียงกันกับ facebook ที่ 37% และทาง youtube อยู่ที่ 23% สำหรับประเทศที่มีการปล่อยสแปมระบาดผ่านลงในเว็บSocial Networkนั้น ปรากฎว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปล่อยสแปมระบาดมากที่สุด โดยมีปริมาณมากถึง 54% ของทั้งหมด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม