Friday, August 24, 2012

Infographic : สถิติที่น่าสนใจของผู้ใช้ Facebook ในเอเชียแปซิฟิค

เว็บไซต์ Socialbakers ได้โพสนำเสนอสรุปข้อมูลสถิติ Facebook ที่น่าสนใจในรูปแบบ Infographic ซึ่งข้อมูลนี้จะทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค ที่ติดตามธุรกิจอุตสาหกรรมผ่าน ทาง Social network ขนาดใหญ่อย่าง Facebook ด้วย จากยอดสมาชิก Facebook ที่ตอนนี้มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 901 ล้านราย มีจำนวนผู้ใช้ Facebook ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีมากถึง 240 ล้านราย (27% ของผู้ใช้ Facebook ทั่วโลก) โดยประเทศอินเดีย อินโดนีเซียมีผู้ใช้ Facebook  เป็นจำนวนมากกว่า 40 ล้านราย   ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook 15 ล้านราย หากดูในส่วนยอดผู้ใช้ Facebook ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พบว่าประเทศเกาหลีใต้ มีผู้ใช้ Facebook เติบโตขึ้นมากถึงร้อยละ 94  รองลงมา อินเดีย 64%   และอันดับ 3 ประเทศไทย 41%  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม