Saturday, March 10, 2012

[Infographic] ว่าด้วยเรื่องของ Twitter จาก 0 ถึง 200 ล้านทวีต ใน 5 ปี

จริงๆ ใน 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 5 ปีของ Twitter แหละฮับ ^^ (ที่มา) ก็เลยมีคนรวบรวมเรื่องราวของ Twitter ใน 5 ปีที่ผ่านมา มาร้อยเรียงใน 1 Infographic ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม